The Fluid Society

De Digitale Uitdaging voor Europa

In dit derde boek over “de vloeibare samenleving” wordt dieper ingegaan op de bestuurlijke uitdagingen voor de digitaliserende wereld. In het eerste, uitsluitend in het Nederlands in 2017, verschenen boek “de vloeibare samenleving” zijn observaties gedaan en analyses gemaakt over de digitaliserende wereld. In dit boek zijn zowel in de Nederlandse als Engelse versie de belangrijkste observaties en analyses met betrekking tot de fase overgang van de mensheid naar een digitale wereld opnieuw meegenomen.

In dit boek wordt met name nader ingegaan op de bestuurlijke uitdagingen om vorm te geven aan de digitaliserende wereld. Die uitdagingen zijn enorm. Niet alleen moeten de negatieve aspecten van de verder digitaliserende wereld zo snel mogelijk beteugeld worden. Zoals cybercriminaliteit, toenemende macht van tech giganten, dreigende technologie conflicten, naast technologische uitdagingen als hoe om te gaan met robotica, kunstmatige intelligentie, en vele andere vernieuwingen. Minstens is even belangrijk is het om de positieve mogelijkheden die digitalisering biedt veel beter te benutten, dan op dit moment gedaan wordt.

Om te zorgen voor versterking in plaats van verzwakking van de democratie en om welvaart, kennis, goed onderwijs en goede zorg beter te spreiden, alsook om migratie vraagstukken op een positieve manier op te lossen. Daarnaast is het dringend noodzakelijk om te komen tot digitale vormen van bestuur ten aanzien van de grote problemen waar de wereld op dit moment mee worstelt, en die niet meer vanuit een nationaal kader op te lossen zijn, zoals klimaat problemen, duurzaamheid, biodiversiteit, energietransitie, voorkoming van pandemieën, e.d.

Voor al deze uitdagingen dienen radicaal nieuwe bestuursvormen ontwikkeld te worden, zowel op nationaal niveau, als internationaal niveau. Op nationaal niveau zal een herschikking van beleidsgebieden moeten plaatsvinden, waarbij onderwerpen met een meer internationaal karakter in nieuwe internationale samenwerkingsvormen worden gepositioneerd. Er ontstaat als het ware een gelaagde soevereiniteits structuur, van nationaal, naar Europees, naar wereldwijd niveau. Dit boek gaat vooral in op de Europese uitdagingen met betrekking tot nieuwe bestuursvormen voor de digitale wereld en de benodigde nieuwe relaties met de lidstaten. Omdat Europa op dit moment een uniek voorbeeld is van een redelijk goed geslaagde vorm van multilaterale samenwerking, tussen landen, zou juist Europa een voortrekkersrol kunnen vervullen bij de vormgeving van nieuwe bestuursvormen voor de digitaliserende wereld.